HOME           WETENSWAARDIG        ARTIKELEN           LINKS             KONTAKT
Create your own web pages in minutes...
GELOVEN IN MORGEN!
Profetie:
Vele mensen zullen moeite hebben met de visies welke wij op deze website verkondigen. Doorgaans is dit een gevolg van de kerkelijke achtergrond waarin men is opgegroeid. Wie jaren klakkeloos alles wat in de kerken en groeperingen werd verkondigd, voor waar heeft aangenomen, zal met onze visie grote moeite kunnen hebben. Toch zijn wij er van overtuigd dat veel wat in de kerken altijd is geleerd, gebaseerd is op menselijk denken. De kerk als instituut is daarom voor ons dan ook niet acceptabel. Veel uit de bijbelse geschriften is door de jaren heen verkeerd uitgelegd en bovendien nog vastgelegd in de zogenaamde formulieren van enigheid. Dat dit eerder onenigheid heeft gebracht laten we nu buiten beschouwing. Ook de Heidelbergse Catachismus o.a. is een product van menselijk denken en daarom kennen wij daar ook geen enkel gezag aan toe. De moderne theologie is jammer genoeg afgedwaald van de openbaring van de ENE GOD. Zij zien in de schriften slechts een neerslag van het menselijk denken uit vroeger tijden.
Voor ons is die ENE GOD, welke zich geopenbaard heeft aan het volk Israel, de Schepper en onderhouder van hemel en aarde.
Het is voor ons, als niet-joden (gojiem of heidenen), bepaald niet gemakkelijk om te achterhalen wat God met zijn schepping van plan is.
Toch zijn wij van mening de grote lijnen van dit plan te mogen kennen uit de schriften. Dit wil overigens niet zeggen, dat wij beweren de wijsheid in pacht te hebben. Daarom zullen wij ook altijd open blijven staan voor andersdenkenden.

Mocht u met ons van gedachten willen wisselen, zomaar een opmerking maken, of anderszins iets aan ons willen vragen, neem dan via onderstaande e-mail link kontakt met ons op. Wij zullen uw mail altijd beantwoorden.

HOSEA 3

En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen IsraŽls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.
En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.
En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en ik ook na u.
Want de kinderen IsraŽls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
Daarna zullen zich de kinderen IsraŽls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.