ONS UITGANGSPUNT

De bijbel - zoals wij die kennen - is geheel, of nagenoeg geheel, door IsraŽlieten geschreven, en afgezien van ENKELE BRIEVEN van PAULUS, geheel tot IsraŽl gericht. Toch is kennisname van de bijbel, voor ons als niet-Joden onontbeerlijk, om tot een goed begrip te komen van Gods Plan met deze wereld. Het is daarom van groot belang bij bijbelstudie om HET WOORD DER WAARHEID RECHT TE SNIJDEN (2 Tim. 2:15). Alleen op die manier kunnen wij onderscheiden wat wťl en wat niťt voor ons toepasselijk is. De grondoorzaak van de verdeeldheid der kerken ligt in het niet onderscheiden van hetgeen God voor IsraŽl heeft bestemd ťn datgene wat op ons, niet-IsraŽlitische gelovigen, van toepassing is.
En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.

Jesaja 2 vers 2-4.
Create your own web pages in minutes...
HOME           WETENSWAARDIG        ARTIKELEN           LINKS             KONTAKT
GOD ALLES IN ALLEN

God wil dat ALLE mensen behouden worden (2 Petrus 3:9). De mens is niet geschapen om te sterven, maar om te leven. God heeft geen lust in onze dood (EzechiŽl 18:32), noch in de ondergang van de goddelozen (EzechiŽl 31:11).
HET KOMENDE KONINKRIJK

In tegenstelling tot wat tegenwoordig vaak wordt geleerd, verwachten wij niet de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Eerst komt in "deze eeuw" ( olam, aioon) nog het Messiaanse Rijk oftewel het Koninkrijk der Hemelen. Aan het einde van "deze eeuw" de terugkeer van Jezus Messias. Maar in het komende Messiaanse Rijk zal David koning over de IsraŽlieten zijn. (EzechiŽl 37:21-26). Zie ook Jesaja 2:2-5 en Jesaja 65:17-25. In het Messiaanse Rijk zullen de mensen nog steeds huwen en kinderen krijgen. Tevens zullen zij nog steeds sterven, zij het op zeer hoge leeftijd. Dit zal niet meer het geval zijn in de "toekomende eeuw" , het 1000-jarige rijk. (Lukas 20:34-36) De belofte aan Abraham zal eerst vervuld worden aan het volk IsraŽl. VELE volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de wegen des Heren te leren. Samen mťt IsraŽl worden dan de volken gezegend.
GELOVEN IN MORGEN!
Profetie: